ПРОДУКТИ

Mysella S5 S 40

Опис на продуктот

Shell Mysella S5 S е премиум масло за мотори на гас, дизајнирано за употреба во мотори кои користат неприродно кисели гасови за гориво како што се биогас, канализациски гас и гас добиен од отпад.
Shell Mysella S5 S овозможува продолжен интервал на замена на маслото. Shell Mysella S5 S содржи формулација која заштитува од корозивните и оксидациските ефекти на сулфурните и халогенираните киселини кои се често присутни во овие горива. Благодарение на ниската содржина на пепел Shell Mysella S5 S го намалува формирањето на наслаги во коморите за согорување. Спецификации: INNIO Jenbacher: Series 2, 3, Series 4 (Version B), Series 6 (Version Е) for Fuel Class B and C; дополнително ги исполнува барањата на GE-Jenbacher: Series 6 (F), Series 4(C) мотори; Caterpillar CG132, CG170, CG260 – TR 2105; MAN T&B M-3271-4 (Special Gas), M-3271-2 (Natural Gas); MTU Series 400: Biogas, Landfillgas and Sewage gas; MWM мотори на гас: TR2105; 2G agenitor series 2,3 and 4; Tedom: Biogas, Landfillgas and Sewage gas.

209

ИНФОРМИРАЈ СЕ PDF

ПРЕПОРАЧАНИ ПРОИЗВОДИ